SMYRNA TIP DERGİSİ
  Smyrna
  KİTAPLAR
  İndeksler
  Ödeme
  Bilimsel Kurullar
  Kongreler
  Dergi Hakkında
  Yazarlara Bilgi
  Yayın Hakları Devir Formu
  Arşiv
  Gelecek sayı
Mail listemize abone
olun, güncel
yayınlarımızdan
haberdar olun!

Bunun için,
Lütfen mail adresinizi girin.
  Ana Sayfa   |  Üye Kayıt   |  Üye Giriş   |  İletişim   
Yazarlara Bilgi

Yayın Çeşitleri:
Smyrna Tıp Dergisi; genel tıp alanında öncelikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere yönelik klinik araştırmalar olmak üzere; Türkçe ve İngilizce olgu sunumları, derleme makaleleri ve editöre mektuplar yayınlamayı hedeflemiştir.


Makale Yazım Kuralları:
Yazılar Word formatında hazırlanmalıdır. Şekil, tablo ve resimler makalenin içerisinde, ilgili bölümü takiben yer almalıdır. Bütün yazılar “Times new roman” karakteri ile 11-pt font, tek aralıklı olarak yazılır. 

Başlık: Yazının başlığı, İngilizce başlığı, yazarların adları, unvanları, kurumları ve sorumlu yazarın iletişim bilgileri (e-mail, telefon numarası, faks numarası, adres) yer almalıdır.

Özet: Her makalede 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetler bulunmalıdır. İngilizce ve Türkçe özetler anlamca birbirini karşılamalıdır. Özet; amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Özet sonunda en az üç, en fazla beş adet Index Medicus MeSH (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) uyumlu anahtar kelime olmalıdır. Yazarların kaynakların hazırlanmasında  http://www.bilimterimleri.com/ adresinden faydalanmaları dergimiz editörlüğü tarafından önerilmektedir.

Giriş: Çalışmanın amacını kısa ve net bir şekilde açıklamalıdır. Konu hakkında okuyuculara bilgilendirme yapmalı, konunun önemini aynı alanda yapılmış olan başka çalışmalar ışığında açıklayabilmelidir.

Yöntem: Çalışmanın, nerede, ne zaman, kimler üzerinde, hangi araştırma ve analiz yöntemleri kullanılarak yapıldığını ayrıntılı olarak açıklayabilmelidir. Çalışmada örnekleme gidilmişse; örneklemin nasıl belirlendiği, hangi kriterlere göre vakaların seçildiği detaylı olarak açıklanmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan klinik (ilaç ve müdahale) çalışmalarda her birey için aydınlatılmış onam alınmış ve araştırmanının bütünü için etik kurul onayı sağlanmış olmalı ve bu durum yöntem kısmında beyan edilmelidir. Hayvan deneyleri için de etik kurul onayı alınmış ve belirtilmiş olmalıdır.

Bulgular: Bulgular net ve anlaşılır bir şekilde verilmelidir. Tablo ve şekiller ile bulgular daha iyi anlaşılır hale getirilmelidir. Metin içerisinde yer alan bulgular, tablo şeklinde tekrardan verilmemelidir. İstatistik sonuçların güven aralıkları ve tam p değerleri belirtilmiş olmalıdır.

Tartışma: Tartışma bölümü, bulgular bölümü esas alınarak hazırlanmalıdır. Tartışmada bulgular, literatür ışığı altında gözden geçirilmelidir. Giriş bölümünün tekrarı şeklinde genel bilgiler verilmesinden kaçınılmalıdır. Araştırmanın güçlü yanları ve kısıtlılıkları mutlaka belirtilmelidir. Tartışma bölümü, pratik uygulamalara ya da ileri çalışmalara yön verecek şekilde hazırlanmalıdır.

Sonuç: Çalışmada varılan sonuç ya da okuyucuya aktarılmak istenen ana fikir kısa ve net olarak, anlaşılır bir şekilde birkaç cümle ile toparlanmalıdır.

Teşekkürler: Çalışmada yazar olmamakla birlikte, emeği geçmiş kişiler, maddi kaynak sağlamış kurum ve kuruluşlar belirtilmelidir. Çıkar çakışması varsa, bu kısımda yazarlarla konuşularak, açıklama getirilmelidir.

Tablolar: Tablolar  makale içerisinde, ilgili bölümü takiben yer almalıdır. Tablonun numarası, başlığı ve açıklamaları tablonun alt kısmında, ortalanmış olarak, "Times new roman" ve "bold" karakteri ile 10 pt-font olarak yazılmalıdır.

Şekil ve resimler: Şekil ve resimler makale içerisinde, ilgili bölümü takiben yer almalıdır. Şekil veya resimin numarası, başlığı ve açıklamaları aşağısında, ortalanmış olarak, "Times new roman" ve "bold" karakteri ile 10 pt-font olarak yazılmalıdır. Resimler yüksek çözünürlükte ve net olmalıdır. Herhangi bir kaynaktan alıntı ise, alıntı yapılan makalenin yazarlarının yazılı onayı, makale yazarlarınca alınmış olmalıdır. Alıntı şekil ve resimlerin  sorumluluğu yazarlara ait olup, dergi yönetimi ve yayıncı sorumlu tutulamaz.

Kaynaklar: Kaynaklar yazının içinde geçiş sırasına göre listelenmelidir. Yazının içinde, cümlelerin bitimine parantez içerisinde kaynak numarası yazılmalı ve sonrasına nokta simgesi yerleştirilmelidir. Yazar adları 6 yazar adına kadar açık yazılmalı; daha fazla ise 6 yazar adı yazıldıktan sonra, Türkçe makalelerde ve ark., İngilizce makalelerde ise et al. şeklinde belirtilmelidir.

Kullanılan kaynakların tipine göre önerilen yazım örnekleri şöyledir:
1.Dergide yayınlanmış makale: Aydogan U, Sarı O, Akbulut H, Dikililer MA, Saglam K, Öngel K. As a Family Physician in Turkey: Our Current Standing for Patient Satisfaction and What We can Do to Improve the System. HealthMED 2011; 5(2):399-405.
2.Kitap: 
   a) Kitap bölümü: Öngel K. Hemostaz Bozuklukları. "CECİL Essentials of Medicine"   
       içinde. (çeviri ed) Mıstık S. 7. baskı. İstanbul, Yüce & Nobel Yayım. 2008; 539-553. 
   b) Kitap: Öngel K, Türker Y. "Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı" Ankara,  
       TAHUD Yayınları. 2008.                       
   c) Kongre kitabında tam bildiri metni: Altuntaş M, Erkin G, Yılmazer TT, Güçlü YA,  
       Öngel K. Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi alan hekimlerin evde bakım hizmeti  
       konusundaki görüşleri. 10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bildiriler Kitabı s.172,  
       Fethiye, Mayıs 18-22, 2011.
3.Kurumsal yazı ve raporlar: Basılı bir raporun içinde nasıl kaynak gösterileceği yazıyorsa o şekilde kullanılır. Rapor içinde belirtilmemişse:
World Health Organization. Toman's tuberculosis: case detection, treatment and monitoring 2. Edition. Geneva, Switzerland, 2004.
4.Tezler: Uludağ HY. Diyabet Tanısı Almamış Sağlıklı Bireylerin Birinci Derece Akrabalarında Tip 2 Diyabet Tanısı Olanlar ve Olmayanların Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Yönünden Karşılaştırması. Uzmanlık tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2009.
5.İnternet kaynaklı yazılar: Umumi Hıfzısıhha Kanunu.
[http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.1593&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch] adresinden 12.01.2011 tarihinde erişilmiştir.

Değerlendirme süreci ve işleyiş:
Smyrna Tıp Dergisi'ne gönderilen yazılar "peer review" yöntemiyle değerlendirilmektedir. Basım için gönderilen makaleler öncelikle editör değerlendirmesine tabi tutulur. Dergi alan indeksine uygun görülen makaleler; içerik değerlendirmesi için bağımsız iki hakeme gönderilir. Bağımsız hakemlerden gelen değerlendirmeler sonrası revize edilen makalelerin ön baskısı yazarlarca onaylandıktan sonra makale basıma alınır. (Bu süreç 2-6 ay arası sürebilmektedir.)    

Makale Değerlendirme Ücreti:
Sadece yayın için uygun görülen makalelerden; makale değerlendirme ücreti istenmektedir. Araştırma makaleleri için 200 TL (40 USD), olgu sunumları için 150 TL (30 USD), derleme yazıları için 100 TL (20 USD) talep edilmektedir.  

Makale Gönderimi:
Smyrna Tıp Dergisi’ne makale göndermek için, yazım kurallarına göre hazırlamış olduğunuz makalelerinizi ve derginin internet adresinde (www.smyrnatipdergisi.com) yer alan yayın hakları devir formunu smyrnamed@gmail.com mail adresinden ulaştırabilirsiniz.